een artikel uit de Zeeuwsche Stroom van 9 april 1942

ONS BOEKENSTALLETJE

„Pastoor Poncke” door Jan Eekhout. Uitgave Callenbach, Nijkerk.

Wie dit boek begint te lezen, komt er niet meer van los. Tot de laatste bladzijde is het schoon en na den laatsten regel blijft men stil en draagt lang de herinnering mede aan dezen uitzonderlijken Vlaamschen pastoor. Zeker, een pastoor, die afwijkt van de meeste anderen, maar niettemin een mensch, met menschelijke deugden en gebreken, vol wijsheid en liefde voor het goede mooie leven.

En de taal, waarin het boek geschreven is. Zij is als de fonkelende wijn en de zomersche zonne over het gulle Vlaamsche land. Eekhout schildert ons met zijn woorden en zinnen vol muziek, het land en het volk zooals eens de oude meesters met hun penseel.

Wij, Zeeuwen, mogen trotsch zijn op dezen schrijver, die van onzen bodem en ons bloed is. Meesterlijk en eenvoudig, ontroerend en innig, zoo schept hij ons zijn kostelijke kunst.